Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM Kalmar Saints

Utbildningssatsning för ledare och utvecklare av barn- och ungdomsidrott
2020-12-19 13:42
I studier kring framgångsrika utvecklingsmiljöer har de så kallade organisationsledarna visat sig centrala och väldigt betydelsefulla. Med bakgrund av det görs nu en gedigen utbildningssatsning för dig som vill utveckla barn- och ungdomsidrott på bästa sätt.

Målgrupp
Linnéuniversitetet i nära samverkan med RF-SISU Småland, erbjuder dig som organisationsledare en skräddarsydd utbildning. En organisationsledare är någon som på en mer övergripandande nivå arbetar med att utveckla och leda den idrottsliga verksamheten i en förening med inriktning mot barn och ungdom.

Innehåll
Utbildningen spänner över flera områden och kom- mer att inbegripa såväl ledarskaps- som lednings- och organisationsfrågor. Självfallet omfattas även frågor som är avgörande för vad som kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. Utbildningen är tänkt att bidra till utveckling hos den enskilde ledaren, men också på ett organisatoriskt plan i föreningen. Under utbildningen kommer deltagarna att samtidigt som de inhämtar kunskap och jobbar med sin egen utveckling, få arbeta med utveckling i sin förening baserat på de behov som finns.

Omfattning och kostnad
Utbildningen sträcker sig över två år och omfattar 4 kurser motsvarande 7,5 hp som bedrivs på kvarts- fart. Mycket av utbildningen sker på distans. Start är planerad i februari 2021.
Egeninsats för förening/förbund är 2 000 kr/år, totalt 4 000 kr. Övrig kostnad kan sökas genom Projekt- stöd barn och ungdom i respektive distrikt.

Intresseanmälan
Gör en intresseanmälan senast den 31 januari 2021 här:
Marie Hedberg, Linnéuniversitetet, tel. 070-289 32 62.
Mikael Fagerström, RF-SISU Småland, tel. 070-450 54 32.

Kursinnehåll – fyra olika block

Dagens och framtidens barn- och ungdomsidrott
I utbildningens första kurs belyses områden på en mer övergripande samhällsnivå som är viktigt att barn- och ungdomsansvariga är väl insatta i, och som det också ges möjlighet att reflektera och problematisera kring. Det handlar i grova drag om Samhälls- utvecklingen – konsekvenser och utmaningar, Barn- och ungdomsidrottens utveckling samt dagens och morgondagens barn och ungdomar. 

Innehållet i kursen kommer att fokuseras kring:
• Ungas vardag, hur påverkas idrotten av den?
• Idrottens betydelse för samhället och individer
• Idrottens och föreningsidrottens villkor Idrottens professionalisering och konsekvenser för barn och ungdomsidrott
• Barnkonventionen och dess betydelse
• Förutsättningar för deltagande
• Strategi 2025

Leda, organisera och utveckla barn- och ungdomsverksamhet
I denna kurs belyses viktiga grundläggande frågor kring ledning/ledarskap, organisation, kultur, målstyr- ning och förändringsarbete. Utifrån att deltagarna tillskansar sig en teoretisk grundläggande bas konkretiseras dels hur detta i dagsläget ser ut i den egna verksamheten, dels vad det kan ge för implikationer för utveckling av densamma. 

Innehållet i kursen kom- mer att fokuseras kring:
• Kultur, organisationskultur
• Organisationsstruktur och ledning
• Mål- och resultatstyrning
• Förändringsarbete
• Förutsättningar för att bedriva kvalitativ verksamhet
• Rekrytering av ledare/tränare – både ideella och professionella

Leda och utveckla föreningens mänskliga resurser
Kursen inriktar sig gentemot föreningens s.k. Human Resource arbete, dvs. hur verksamheten arbetar med att rekrytera, behålla och utveckla de mänskliga resurserna, såväl professionella som ideella. Men kursen berör även föreningens arbete med föräldragruppen. 

Innehållet i kursen kommer fokuseras kring:
• Organisation, kultur och materiella resurser
• Sociala faktorer
• Vägar till att ”bli bra”, tidig specialisering, allsidig träning mm
• Betydelsen av pedagogiska kompetens
• Organisationsledningens betydelse
• Att leda kvalitativa miljöer
• Strategier – Rekrytering etc

Den goda idrottsliga utvecklingsmiljön
Organisationsledaren ska kunna leda en verksamhet som syftar till långsiktig och hållbar utveckling och det är det som denna kurs fokuseras kring. Här ingår bl.a. områden: struktur och kultur, en god fysisk och social tränings- och tävlingsmiljö, idrottsföräldrarnas betydelse samt coachernas/ledarnas kompetens och utveckling. 

Innehållet i kursen kommer fokuseras kring:
• Motivation, engagemang och belöning
• Utbildning, utveckling och lärande hos tränare
• Uppsägning och avveckling
• Arbetsmiljöansvar
• Den goda och hälsofrämjande föreningen/arbets- platsen
• Att arbeta med föräldragruppen